Eynsham Hall

Eynsham Hall near Witney in Oxfordshire.