Monkey Island Hotel

Monkey Island Hotel next to The Thames in Bray.